Organisation

Svenska Teaterns verksamhet drivs av en förening, Garantiföreningen för Svenska Teatern rf (grundad 1867). Garantiföreningens styrelse är teaterns högst beslutande organ. Styrelsen tillsätter teaterchefen och förvaltningschefen, dvs teaterledningen.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. är den förening som driver teaterverksamheten. Föreningen har omkring 160 medlemmar och sammanträder två gånger om året. På höstmötet väljs styrelsen och behandlas budgeten för nästa år. På vårmötet godkänns bokslutet för föregående år. Garantiföreningens styrelse är teaterns högsta beslutande organ.

Garantiföreningen är en ideel förening som inte strävar efter ekonomisk vinst, men som däremot kan ta emot donationer, testamenten och övriga understöd för att stöda verksamheten. Garantiföreningen äger också till 100 % teaterns dotterbolag ACE-production Ab som sköter teaterns exportverksamhet. 

Föreningens styrelse består av 7–9 ledamöter, som väljs på föreningens möte för två år i sänder så att varje år hälften eller närmast hälften är i tur att avgå. Därutöver kan till styrelsen väljas högst fyra adjungerande ledamöter, likaså för två år i sänder, vilka har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett kalenderår i sänder.

Styrelsen 2017

SVENSKA TEATERNS STYRELSE OCH NÄMNDER 2017

Styrelsemedlemmar:
Sten Palmgren, ordförande
Nina Gran, vice ordförande
Mikael Andersson
Gunborg Gayer
Anna Pashley
Maria Romantschuk
Ville Sandqvist
Henry Wiklund
Joakim Åberg

Adjungerade medlemmar:
Hans Ekman 
(Andreas) Stanley Lönnquist

Fondförvaltningsutskottet:
Henry Wiklund, ordf.
Maria Romantschuk
Joakim Åberg
Niklas Åkerfelt, artistföreningens representant
Hans Ekman, Svt Backstage r.f.:s representant

Stipendie- och fördelningsnämnden:
Nina Gran, ordf.
Gunborg Gayer
Ville Sandqvist
Max Forsman, artistföreningens representant
Stanley Lönnquist, SvT Backstage r.f.:s representant

Valutskottet:
Sten Palmgren, ordf.
Henry Wiklund
Mikael Andersson, artistföreningens representant
Noona Leppinen, Svt Backstage r.f.:s representant

Ekonomiutskott (informellt organ):
Sten Palmgren, ordf.
Henry Wiklund
Joakim Åberg

Teaterledningen

Teaterledningen består av teaterchefen och förvaltningschefen. Tillsammans med produktionsschefen och marknadsföringschefen bildar de ledningsgruppen. Ledningsgruppen sköter teaterns operativa verksamhet. 

Ledningsgruppen
Joachim Thibblin, teaterchef
Stina Lindroos, förvaltningschef
Göran Michelsson, produktionschef
David Lindström, marknadsföringschef

Stiftelsen

Olof Olsson, ordförande
Karl Stockmann, vice ordförande
Johan Aalto
Susanne Homén-Lindberg
Eduard Paulig